Kvaliteedikontroll

Soovite ühtlase tasemega kvaliteetset koristust, saada kindlate ajavahemike tagant ülevaate tehtud töödest ning nõuandeid kulude kokkuhoiuks? Siis valige oma koristuspartneriks Krausberg. 

Me pakume ainsa ettevõttena Eestis personaalset kliendihaldurit ehk järelevalveteenust – meie konsultant külastab teid regulaarselt, annab tagasisidet tehtud töödest, koostab raporteid ja pakub välja lahendusi teenuse parendamiseks. 

Meie eesmärk on tagada, et töö oleks alati tehtud korrektselt: te olete rahul nii tulemuse kui ka meie töötajate suhtumisega. Järelevalve käigus anname töötajatele vajadusel lisajuhiseid, arutame koos läbi ruumi eripärad ja tekkinud lisasoovid. 

Kvaliteedikontrolli sageduse määrame kokkuleppel, arvestades teie ruumide omapära, keerukust, koristuse sagedust jne. 

Järelevalvet teeme kolmel viisil:

  • Objekti kontrollib koos teiega puhastustöödejuht
    Eesmärk on kontrollida koristuse kvaliteeti, puhastusteenindaja tööoskusi ja juhendamisest kinnipidamist.
  • Objekti kontrollib koos teiega kliendihaldur-kvaliteedispetsialist
    Hindame koos teiega puhastusjuhtide ja -teenindajate töö efektiivsust ja professionaalsust, puhtuse taset ja teeme kvaliteedi parendamiseks ettepanekuid.
  • Teeme objektil kontrolli koristusstandardi INSTA 800 järgi.
    Kontrollime kindlate reeglite alusel puhastuse kvaliteeti. Koostame sellest raporti ja saadame kõigile osapooltele. Mittevastavuse korral teeme uue kontrolli ühe kuu jooksul.

Koristuse järelevalveteenus annab teile mitmeid eeliseid:

1. Ühtlase kvaliteediga koristusteenus. Me kontrollime, kas puhastusteenindaja on teinud kõik tööd vastavalt kokkuleppele.

2. Koristuse optimeerimine ja seeläbi kulude vähendamine. Meie konsultant vaatab põhjalikult üle, kuivõrd saab mõnda tööprotsessi lihtsustada või muuta, et teie koristuskulud väheneksid, kuid kvaliteeditase ei langeks. 

3. Teie ruumid säilitavad kauem värskuse ja uueväärse välimuse. Kui hoolduskoristus on tehtud hästi, vähendab see vajadust eripuhastustööde järele – ruum ja mööbel säilitavad kauem oma ilusa välimuse. 

4. Sõltumatu hinnang hetkeolukorrale. Konsultandi hinnang põhineb koristuse standardi INSTA 800 põhimõtetel, mis tähendab, et saate olukorrast objektiivse ülevaate. 

5. Koristustööde audit. Olukorra hindamise järel koostab meie konsultant teile auditi dokumendi, kus on välja toodud ettepanekud, hetkeolukorra hinnang ja nõuanded koristuse kvaliteedi tõstmiseks. 

Koristuse kvaliteedi hindamiseks kasutame standardi INSTA 800 põhimõtteid

Mis on INSTA 800? See on koristamise tulemuse hindamise standard, milles on täpselt määratletud, kuidas hinnata puhtuse kvaliteeti ja kuidas seda kontrollida nii, et ülevaade oleks kõikidele osapooltele üheselt arusaadav. Selle standardi järgi hinnatakse tulemust, mitte koristamise protsessi ennast.

Kuidas INSTA 800 kasutusele võetakse? Standardi kasutamiseks aitame teil panna paika kvaliteeditasemed. See tähendab, et vastavalt teie ruumidele ja mööblile määrame, kui palju mustust võib pärast koristamist ruumis olla. Puhtuse taseme üle otsustate teie – meie aitame vaid lahti mõtestada, kuidas seda täpselt teha. 

INSTA 800 on Eestis ametlik puhtuse hindamise standard, mis on oluliselt vähendanud möödarääkimisi kliendi ja puhastusettevõtte vahel. 

Näide puhtuse hindamisest INSTA 800 alusel: Koristusplaanis on kirjas, et kapipealseid koristatakse iga kolme nädala järel. Kui teise nädala kontrolli käigus leitakse sealt tolmu, vastab ruum siiski ootustele, sest teie loodud kvaliteediprofiilis on selle koristamine alles ees. 

Kuidas INSTA 800 standardi vastavust kontrollitakse? Kvaliteedi kontrolli teostame vastavalt kokkuleppele – meie pädev konsultant kontrollib koos teie esindajaga koristatud ruumid üle ning koostab tulemuste kohta raporti, millesse paneb kirja olukorra kirjelduse, parendusettepanekud ja võimalused kulude kokkuhoiuks.

Meie töö on alati kvaliteetne

Me tegutseme rahvusvaheliselt tunnustatud kvaliteedi- ja keskkonnastandardite järgi ISO 9001 ja ISO 14001. Sisuliselt tähendab see seda, et me järgime kindlaid reegleid, koolitame töötajaid pidevalt ja kasutame vaid rangelt kontrollitud keskkonnasõbralikke vahendeid ja töövõtteid. 

Oleme Eestis tegutsenud juba üle 25 aasta ning meie kasvu taga on eelkõige rahulolevad kliendid. See näitab, et meid usaldatakse ja meie tööd hinnatakse.

Meie töö on alati kindlustatud

Kui objektil peaks puhastuse käigus midagi purunema, katab kindlustus kõik vajaminevad kulud, et ​​parandada/asendada katkiläinud ese või tekkinud kahjud.

Teenused koristuse korraldamiseks

Pakume koristusalast konsultatsiooni

Kui te pole oma praeguse koristusettevõttega rahul, kutsuge meid! Anname tehtud tööle sõltumatu hinnangu ja pakume lahendusi, kas ja kuidas puhastuskvaliteeti parandada, milliste masinatega saaksite töö efektiivsemalt lahendada ning soovi korral leiame teile puhastusvahendid, mis on keskkonnasõbralikud ja allergiavabad. 

Konsultatsiooni käigus koostame auditi lähtuvalt rahvusvahelisest standardist INSTA 800. See tähendab, et hinnang on objektiivne ja lähtub eelkõige teie vajadustest ja soovidest. 

Auditis analüüsime põhjalikult senist koristuskorraldust:

Töötame välja koristusplaane ja jälgime nende kasutuselevõttu

Plaani koostamine enne koristamist on väga oluline, sest selles määratakse detailselt, mida ja kui tihti koristama peab. Niiviisi on mõlemal osapoolel täpne ülevaade ja õigustatud ootused. 

Paneme koristusplaani kirja, millised puhastusvahendeid ja tarvikuid konkreetse pinna puhastamiseks vaja läheb. Kui suures mahus tööjõudu koristamiseks vaja läheb, milliste meetoditega parimad tulemused saavutatakse ning kui tihti tuleb antud objekti koristada. 

Samuti koostame täpse juhendi, mille alusel töötaja puhastama asub. See hõlmab nii ajalist piirangut, objekti liikumise võimalusi kui ka tööohutust. 

Plaanis on alati kirjas ka kulude analüüs (maksumus ja/või plaani muutmisest tulenev võimalik kokkuhoid).

Mõõdame reaalset koristamisele kuluvat tööaega

Teeme kindlaks, mis on päriselt koristusele kuluv tööaeg, milliseid töid saaks teha kiiremini  ja määratleme uued töökoormused, koristussagedused ja nendega seotud töötasud. Järelevalve käigus saame teha kindlaks majanduslikult kõige optimaalsema koristusviisi, et hoida kokku teie raha ja aega. 

Aitame käivitada töö uutel objektidel

Enne uuel objektil tööleasumist soovitame fikseerida hetkeolukorra ehk milline on puhtuse tase. Selleks teeme üleandmise akti ja lepime kokku lisa- või eripuhastustööde vajalikkuses. 

Kaardistame kulumaterjalide vajaduse (vahendid, seadmed, tööjõud, tarvikud) ja koostame tööplaanid ja juhendmaterjalid. 

Et töö uuel objektil kulgeks edukalt, juhendame oma töötajaid nii teoorias kui praktikas: näitame kätte tööülesanded, kirjeldame, mille peab olema puhtuse tase, milliseid kemikaale tohib/ei tohi kasutada, milliste meetoditega oleks kõige optimaalsem puhastada ning kuidas tohib objektil liikuda. 

Tavapäraselt kulub tööplaani korrektseks käima minekuks kuni 2 nädalat, olenevalt objekti suurusest, mustusastmest ja tehnilisest keerukusest. 

Aitame teil koostada koristushankeid

Koristushanke läbiviimine võib osutuda väljakutseks, kuna dokumentides on vaja detailselt ära kirjeldada töö sisu, maht ja nüansid. Aitame teil panna kirja kõik olulise, et hankes osalejad mõistaksid vajalikku infot üheselt ja seega oleks hankeprotsess läbipaistev ja osalejate pakkumised võrreldavad. 

Koristuse hankedokumendi koostamiseks on vaja teha järgmist:

Soovite kasutada koristuspartneri lepingus ühtselt mõistetavat standardit, mille alusel koristustöid teostada ja hinnata? Selleks sobib hästi koristusstandard INSTA 800. Võtke meiega ühendust – seletame teile lahti selle olemuse ja kasutusvõimalused.